BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre | BeHappy Buda: Mammut-tól 1 percre

Adatkezelési Tájékoztató

Az adatok kezelésével összefüggésben a Behappy Nyelviskola Kft. mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az
érintetteket www.behappynyelviskola.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról,
a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek
(továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Behappy Nyelviskola Kft. által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések
tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával
adja meg.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Behappy Nyelviskola Kft. , magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Behappy Nyelviskola Kft. tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen
Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Behappy Nyelviskola Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott
adatkezelésekhez.

1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Behappy Nyelviskola Kft.
Székhely: 1138 Budapest Népfürdő utca 19/B
Levelezési cím: 1027 Budapest Margit Krt. 62.
Cégjegyzékszám: 01-09-914154
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: infobudakukacbehappynyelviskola.hu
Telefon: +36 70 420 3282
Behappy Nyelviskola Kft. kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat,
észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

2. Adatkezelési alapfogalmak:

a. Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint
az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
j. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
k. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
l. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
3. Adatkezelés célja:
Behappy Nyelviskola Kft. által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat
elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.
4. Adatkezelés időtartama:
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig
tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti Behappy Nyelviskola Kft.-től az 1. pontban feltüntetett levelezési címre
küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

5. Kezelt adatok köre
5.1. Online jelentkezés és szintfelmérés
Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A Behappy Nyelviskola Kft. azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92267/2015

5.2. Hírlevél
Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92266/2015
A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a "Feiratkozom a hírlevélre" jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére.
Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Behappy Nyelviskola Kft., a hírlevelekben található „Nem szeretnénk több hírlevelet kapni” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. Az adatkezelés az címre küldött e-maillel is megszüntethető.

5.3. Hírlevél és egyéb értesítések
A Behappy Nyelviskola Kft. rendszeresen (jellemzően 2hetente illetve havonta) hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a hallgatókat, akik a hírlevél küldését kérték.
Ezen felül az Behappy Nyelviskola Kft. hírlevélküldő rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

5.4. Cookie
Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói
preferencia szerinti optimálása érdekében.
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes
részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, melyek a Honlap egyes
funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom
megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan
kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön a Behappy Nyelviskola Kft.- től nem kap további értesítést.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy Ön, a saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.
Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

6. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Behappy Nyelviskola Kft. illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem
tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési
Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót
(pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési
gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

7. Adatfeldolgozás

Behappy NYelviskola Kft. nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót tevékenysége során.

8. Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról,
továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.
Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Behappy Nyelviskola Kft. munkatársaihoz
fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2 Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább
megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Behappy Nyelviskola Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon
belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik
a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges
időtartamig megőrizzük.

8.3 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Behappy Nyelviskola Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

9. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapjána Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

10. Egyéb rendelkezések

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap
használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés
érvényesítésére.
A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az
azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon email címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel
egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és
Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve
jogos érdekeit nem sértik.
A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő
személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem
tartása esetén jogosultak vagyunk a regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni;
ebben az esetben a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felel.
Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,
őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Jelen Szabályzat célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során (adatvédelem).

BezárásA

K

C

I

Ó

Tanulj rugalmas órarenddel, egyéni haladással,

5-40% kedvezménnyel!

 

MÁJUS 4-ig

tavaszi kedvezménnyel várunk!

 

Kezdd el most!


Bővebb információt kérek!

A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja a cookie-k használatát További információk

A cookie beállítások ezen a weboldalon "cookie-k engedélyezve" beállításon vannak, hogy a lehető legjobb böngészési élményt nyújthassuk Önnek. Ha Ön folytatja ennek a weboldalnak a használatát anélkül, hogy megváltoztatná a cookie beállításokat, vagy az alábbi "Elfogadom" gombra kattint, akkor Ön hozzájárul a fentiekhez.

Bezárás